بستن

sales@callcenterhost.ir       تلفن 88933100-021

قابلیت های کال سنتر شرکت گنج افزار

     1  مجموع تماسها:

•    مجموع تماسهاي پردازش شده

•    درصد تماسهاي پاسخ داده شده در هر دوره صف

•    درصد تماسهاي قطع شده در هر دوره صف

•    روند تماسهاي چند منظوره


     callback-128تماسهاي پاسخ داده شده:

•    تعداد تماسها

•    طول مدت هر مکالمه

•    ميانگين طول مدت مکالمه

•    ميانگين مدت انتظار

•    حداقل/حداکثر طول مکالمه

•    حداقل/حداکثر زمان انتظار مکالمه

•    مدت زمان کل مکالمه

•    کل زمان مکالمه

•    اپراتورهاي در صف

•    تعداد تماسهاي گرفته شده به وسيله هر اپراتور

•    تعيين سطح خدمات

•    دلايل قطع ارتباط

•    انتقالهاي تماس

•    تماسهاي پاسخ داده شده به وسيله سيستم صف انتظار

•    تماسهاي پاسخ داده شده بر اساس جهت تماس داخلي/خارجي

•    تماسهاي پاسخ داده شده بر اساس تماس هاي چند منظوره

•    تماسهاي طولاني و جزييات تماس هاي چند منظوره


      missed_call-128تماسهاي قطع شده (بي پاسخ):

•    تعداد تماسهاي قطع شده

•    ميانگين زمان قبل از قطع ارتباط

•    حداقل/حداکثر زمان انتظار در زمان قطع ارتباط

•    کل زمان قبل از قطع ارتباط

•    ميانگين موقعيت در صف در زمان قطع ارتباط

•    حداکثر/حداقل موقعيت در صف انتظار در زمان  قطع ارتباط

•    دلايل قطع ارتباط

•    تماسهاي پاسخ داده نشده بر اساس صف انتظار

•    توزيع بر اساس طول زمان تماسهاي بي پاسخ مانده

•    ارائه سطح کيفيت بر اساس تماسهاي پاسخ داده شده و بي پاسخ

•    تماسهاي پاسخ داده نشده که با فشار کليد مربوط به منوي IVR وصل شده اند

•    تماسهاي پاسخ داده نشده بر اساس تعداد تماس هاي چند منظوره

•    جزئيات تماسهاي بي پاسخ


      Untitled-27-128تفکيک کد ناحيه (تماسهاي پاسخ داده شده و قطع شده):

•    کد ناحيه

•    تعداد 

•    مجموع زمان مکالمه

•    ميانگين زمان در هر تماس (براي تماسهاي پاسخ داده شده)

•    ميانگين انتظار در هر مکالمه

•    ميانگين موقعيت در قطع ارتباط (براي تماس هاي قطع شده)

•    تفکيک کد ناحيه مي تواند به طور پويا با زير رشته هاي کد ناحيه مختلف انجام گيرد.


     Distribute-Black-Icon-300x300توزيع خودکار تماسهاي ورودي:

•    تعداد کل تماسهاي خودکار ارسال شده به اپراتورها

•    ميانگين تماسهاي توزيع شده پاسخ داده شده

•    حداکثر/حداقل تماسهاي توزيع شده پاسخ داده شده

•    مجموع جستجوهاي تماسهاي پاسخ داده شده

•    ميانگين تعداد توزيع پاسخ داده نشده

•    حداکثر/حداقل تعداد توزيع تماس هاي پاسخ داده نشده

•    مجموع تعداد توزيع تماسهاي پاسخ داده شده

•    تعداد تماس هاي توزيع شده بر اساس ترمينال

•    ميانگين  تعداد زنگ ها به ازاي هر ترمينال که با پاسخگويي يا عدم پاسخگويي  قطع شده اند

•    مجموع تعداد زنگ ها به ازاي هر ترمينال که با پاسخگويي يا عدم پاسخگويي  قطع شده اند

•    تعداد تماس هاي توزيع شده هر صف

•    ميانگين تعداد زنگها در صف انتظار که با پاسخ گويي يا عدم پاسخگويي قطع شده اند

•    جمع تعداد زنگها در ليست انتظار که با پاسخ گويي يا عدم پاسخگويي قطع شده اند


     interactionتوزيع تماس: 

•    تعداد تماسهاي پاسخ داده شده در هر روز

•    ميانگين/حداکثر/حداقل طول مدت تماس در هر روز

•    زمان انتظار تماسهاي براي پاسخ داده شده در هر روز

•    ميانگين/حداقل/حداکثر زمان انتظار در هر روز

•    زمان انتظار تماسهاي براي پاسخ داده نشده در هر روز

•    ميانگين/حداقل و حداکثر زمان انتظار تماسها در هر روز

•    تماس براي فروش و مخاطبين در هر روز

•    تماس هاي توزيع شده در هر ساعت

•    ميانگين/حداقل و حداکثر طول تماسها در هر ساعت

•    ميانگين/حداقل و حداکثر طول مدت انتظار تماس در هر ساعت

•    توزيع زمان انتظار مکالمه هاي پاسخ داده شده در هر ساعت

•    زمان انتظار براي تماسهاي بي پاسخ در هر ساعت

•    ميانگين/حداقل وحداکثر زمان انتظار تماسهاي بي پاسخ در هر ساعت

•    ميزان فروش و مخاطبين در هر ساعت

•    تماسهاي پاسخ داده شده در هر روز هفته

•    ميانگين/حداقل و حداکثر طول مدت مکالمه در هر روز هفته

•    زمان انتظار تماسهاي پاسخ داده شده  در هر روز هفته

•    ميانگين/حداقل و حداکثر زمان انتظار تماسهاي بي پاسخ  در هر روز هفته

•    ميزان فروش و مخاطبين در هر روز هفته

•    گزارشات ساعتي را مي توان براي نيم يا يک ربع ساعت نيز تنظيم کرد.


     receptionist_256اپراتورها:

•    تعداد اپراتورهاي در دسترس

•    مجموع زمان 

•    ميانگين زمان اپراتور

•    حداقل/حداکثر طول مدت دوره اپراتور

•    در دسترس بودن اپراتور

•    زمان اپراتور در حالت وقفه

•    زمان قابل پرداخت و غير قابل پرداخت اپراتور

•    زمان دوره ها و وقفه هاي هر اپراتور

•    ميانگين مدت دوره هر اپراتور

•    ميانگين مدت وقفه هر اپراتور

•    نسبت مدت هر وقفه به هر دوره

•    درصد زمان وقفه سپري شده

•    ميانگين وقفه در هر دوره

•    تماسهاي پاسخ داده شده (تعداد،ميانگين زمان، درصد کل) براي هر اپراتور

•    تماسهاي پاسخ داده شده مربوط به گروه خدماتي

•    مکان تماسهاي پاسخ داده شده هر اپراتور

•    جزئيات کامل دوره وقفه اپراتور    

•    جزئيات کامل وقفه اپراتور

•    تاريخچه دوره وقفه کامل اپراتور (تاريخچه دوره و وقفه به طور همزمان)


     images نتيجه:

•    زمان  کل تماسهاي توزيعي خودکار اپراتور ها

•    زمان کل قابل پرداخت اپراتورها

•    زمان کل غير قابل پرداخت اپراتور ها

•    فروش کل و SPH

•    مخاطبين کل و مقدار هزينه در ساعت

•    شاخص تعيين بها

•    نتيجه تماسها با بازده و درصد

•    فعاليتهاي قابل پرداخت بنابر زمان و مقدار

•    فعاليتهاي غيرقابل پرداخت بنابر زمان و مقدار

•    شرح جزئيات فعاليتها ،ميزان فروش و مشترکين هر اپراتور


     images جزئيات تماس:

•    زمان و تاريخ

•    صفحه نمايشگر

•    ليست انتظار

•    زمان انتظار و مکالمه

•    علت قطع ارتباط

•    اپراتور

•    شماره تماس گيرنده

•    تعداد دفعات توزيع خودکار تماس

•    کدهاي وارد شده تماس

•    تعداد تماس هاي چند منظوره (و جزئيات کامل)

•    سرور

•    شنود کامل صوتي


     export-icon جزئيات تماسهاي از دست رفته:

•    زمان و تاريخ

•    شماره تلفن تماس گيرنده

•    ليستهاي انتظار هدف تماس

•    علت قطع ارتباط

•    موقعيت در صف هنگام قطع تماس

•    زمان انتظار قبل از قطع ارتباط

•    تعداد توزيع خودکار تماسها

•    کد تماسي وارد شده به وسيله اپراتور

•    کليد فشار داده شده

•    تعداد تماسهاي چند منظوره

•    سرور 


     images (1) مرکز بررسي بدون تاخير:

•    نمايش شماره تلفن تماس گيرنده

•    زمان ورودي

•    زمان انتظار(به روز شدن آني)

•    زمان مکالمه (به روز شدن آني)

•    اپراتور هاي متصل به شبکه

•    زمان و مدت اتصالات قبلي

•    خواندن آسان وضعيت پانل

•    قوانين تعريف شده کاربر براي مشاهده هشدارها به رنگ زرد و سبز

•    تعداد اپراتورهاي منتظر در ليست

•    تعداد اپراتور هاي اماده/متوقف/اشغال در ليست ديگر انتظار/اپراتورهاي ناشناس آن لاين

•    تعداد تماسهاي منتظر در هر صف

•    تعداد تماسهاي ورودي پاسخ داده شده

•    تعداد تماسهاي خروجي ايجاد شده

•    اطلاعات کامل سرور

•    اخرين تماس پاسخ داده شده به وسيله هر اپراتور (زمان و ليست انتظار)


      images (1) صفحه اپراتور هاي بدون تاخير:

•    زمان و تاريخ

•    زمان انتظار

•    طول مدت مکالمه (به روز شده آني)

•    صف انتظار

•    باز شدن صفحه اينترنتي

•    وضعيت مکالمه

•    دکمه هاي عمل کننده (اتصال به شبکه،مکث کردن يا ايجاد وقفه (کد وقفه)، اتمام وقفه، اتمام يک مکالمه با رمز اتمام

•    پشتيباني دسته اي


    open-laptop-computer-with-multiple-user-silhouette_318-39306صفحه بازديدکنندگان بدون تاخير:

•    تماسهاي در حال اجرا

•    گزارشات روزانه براي مکالمات در ليست انتظار منتخب

•    گزارشات روزانه براي مکالمات در ليست منتخب

•    بيشتر نمودارها شامل مقادير مطلق، درصد تفکيک و خواندن آسان هيستو گرامها هستند. تمام نمودارها را مي توان به يک برنامه صفحه گسترده و يا برنامه هاي اناليزور ديگر با فرمتهاي متنوع خروجي گرفت.

•    بيشتر گزارشها مي توانند در يک صف ،دوره زماني و سطح اپراتور به منظور بالا بردن تفکيک پذيري فيلتر مي شوند.